NGUYỄN, P. T.; NGUYỄN, H. T. ASTAXANTHIN TỪ VI TẢO: ỨNG DỤNG VÀ THÁCH THỨC TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, [S. l.], v. 19, n. 4+5, p. 1-10, 2023. DOI: 10.56283/1859-0381/557. Disponível em: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/557. Acesso em: 17 tháng 7. 2024.