LÊ, T. C.; LÊ, H. D.; NGUYỄN, V. S. THẨM ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG 5,6-DEHYDROKAVAIN TRONG LÁ CÂY RIỀNG ẤM (ALPINIA ZEZUMBET) VÀ BỘT RIỀNG ẤM BẰNG KỸ THUẬT SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, [S. l.], v. 19, n. 4+5, p. 39-47, 2023. DOI: 10.56283/1859-0381/496. Disponível em: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/496. Acesso em: 17 tháng 7. 2024.