ĐỔNG, V. T.; NGUYỄN, T. K. A.; NGUYỄN, T. M. N. DEVELOPMENT OF PROTEIN-RICH FOOD PRODUCTS FROM BROWN RICE, SOYBEAN AND SESAME SEEDS IN VIETNAM. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, [S. l.], v. 20, n. 3E, p. 32-46, 2024. DOI: 10.56283/1859-0381/434. Disponível em: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/434. Acesso em: 17 tháng 7. 2024.