PHẠM, T. T.; NGUYỄN, H. C.; NGUYỄN, T. H. T.; NGUYỄN, Đỗ V. A.; BÙI, V. T.; PHẠM, M. P.; LƯƠNG, M. A.; TRẦN, B. T.; TRỊNH, B. N.; BÙI, T. N. TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY THAN QUẢNG NINH NĂM 2021 . Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, [S. l.], v. 18, n. 3+4, p. 112-119, 2022. DOI: 10.56283/1859-0381/392. Disponível em: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/392. Acesso em: 4 tháng 10. 2023.