PHẠM, T. T. N.; BÙI, T. N.; HUỲNH, P. T.; PHẠM, T. O.; LÊ, H. H. TÌNH TRẠNG THỪA CÂN, BÉO PHÌ VÀ HOẠT ĐỘNG THỂ LỰC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG NHẬP CƯ TẠI MỘT CƠ SỞ SẢN XUẤT Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, [S. l.], v. 18, n. 3+4, p. 104-111, 2022. DOI: 10.56283/1859-0381/386. Disponível em: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/386. Acesso em: 14 tháng 4. 2024.