LÊ, T. H. G.; LÊ, D. T.; NGUYỄN, H. C.; NGUYỄN, Đỗ V. A.; PHẠM, M. P.; BÙI, T. N. ĐẶC ĐIỂM KHẨU PHẦN CỦA PHỤ NỮ 40-65 TUỔI CÓ BMI ≥ 23 KG/M2 TẠI MỘT SỐ XÃ PHƯỜNG Ở HÀ NỘI, NĂM 2016. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, [S. l.], v. 20, n. 1, p. 69-76, 2024. DOI: 10.56283/1859-0381/385. Disponível em: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/385. Acesso em: 15 tháng 4. 2024.