LE, T. H. G.; LÊ, D. T.; BÙI, V. T.; NGUYỄN, T. H. T.; PHẠM, M. P.; BÙI, T. N. ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ CHỈ SỐ NHÂN TRẮC VÀ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA PHỤ NỮ TỪ 40-65 TUỔI TẠI HÀ NỘI NĂM 2016. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, [S. l.], v. 18, n. 3+4, p. 79-87, 2022. DOI: 10.56283/1859-0381/378. Disponível em: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/378. Acesso em: 14 tháng 4. 2024.