NGUYỄN, T. H.; LÊ, H. D.; NINH, T. N.; PHẠM, T. D.; PHẠM, N. K. VAI TRÒ CỦA DINH DƯỠNG ĐẬU NÀNH ĐỐI VỚI SỨC KHỎE TIM MẠCH. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, [S. l.], v. 18, n. 3+4, p. 11-17, 2022. DOI: 10.56283/1859-0381/376. Disponível em: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/376. Acesso em: 31 tháng 1. 2023.