NGUYỄN, L.; PHÍ, N. Q.; ĐỖ, T. H. Y.; PHẠM, V. D.; TRẦN, T. T. T.; HÀ, H. T.; NGUYỄN, V. L.; TRƯƠNG, T. M. TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA TRẺ 36-59 THÁNG TUỔI TẠI CÁC TRƯỜNG MẦM NON HUYỆN LỤC NAM, TỈNH BẮC GIANG NĂM 2020. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, [S. l.], v. 18, n. 3+4, p. 97-103, 2022. DOI: 10.56283/1859-0381/367. Disponível em: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/367. Acesso em: 1 tháng 2. 2023.