PHẠM, T. O.; NGUYỄN, T. T. T. TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG, TĂNG GLUCOSE MÁU CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI MỘT NHÀ MÁY Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH . Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, [S. l.], v. 18, n. 3+4, p. 120-126, 2022. DOI: 10.56283/1859-0381/340. Disponível em: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/340. Acesso em: 17 tháng 7. 2024.