LÂM, K. K.; BÙI, N. G.; PHẠM, T. T. T.; DƯƠNG, T. K. L.; TRẦN, Q. C. TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA 50 BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 NỘI TRÚ Ở BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT NĂM 2022. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, [S. l.], v. 18, n. 3+4, p. 63-69, 2022. DOI: 10.56283/1859-0381/334. Disponível em: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/334. Acesso em: 31 tháng 1. 2023.