NGUYỄN , V. S.; PHẠM, T. T. N.; PHẠM, T. Đoan; MAI, T. V. A. HÀM LƯỢNG METANOL TRONG RƯỢU TRẮNG TẠI 3 XÃ VÀ THỊ TRẤN ĐÃ XẢY RA NGỘ ĐỘC DO RƯỢU. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, [S. l.], v. 18, n. 3+4, p. 37-43, 2022. DOI: 10.56283/1859-0381/289. Disponível em: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/289. Acesso em: 15 tháng 4. 2024.