UNG, M. A. T.; CHÂU, T. T. N.; NGUYỄN, T. H. NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH SẢN XUẤT BỘT HÒA TAN TỪ MÍT THÁI BẰNG KỸ THUẬT SẤY BỌT XỐP. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, [S. l.], v. 18, n. 3+4, p. 26-36, 2022. DOI: 10.56283/1859-0381/288. Disponível em: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/288. Acesso em: 10 tháng 12. 2023.