HUỲNH , N. P.; NGUYỄN , V. C. QUAN NIỆM VỀ HÌNH THỂ CỦA PHỤ NỮ CÓ THAI Ở MỘT SỐ XÃ THUỘC TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2014. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, [S. l.], v. 14, n. 1, p. 58-66, 2022. Disponível em: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/267. Acesso em: 1 tháng 10. 2022.