TRẦN , H. A.; NGUYỄN , M. T.; NGUYỄN, L. H. NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN THÍCH HỢP THU KHỐI TẢO SPIRULINA PLATENSIS TRONG HỆ THỐNG KÍN DẠNG ỐNG. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, [S. l.], v. 14, n. 1, p. 52-57, 2022. Disponível em: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/266. Acesso em: 1 tháng 10. 2022.