ĐỖ, T. T. H.; NGUYỄN, M. Đạt; ĐỖ, T. T. L.; BÙI , T. H. P.; NGUYỄN, T. H. L. NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI QUÁ TRÌNH THỦY PHÂN PROTEIN TỪ LÁ CHÙM NGÂY BẰNG PHƯƠNG PHÁP ENZYME. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, [S. l.], v. 14, n. 1, p. 45-51, 2022. Disponível em: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/265. Acesso em: 1 tháng 10. 2022.