NGUYỄN, X. N.; NGUYỄN, T. D. CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG XƯƠNG BẰNG CHẾ ĐỘ ĂN VÀ HOẠT ĐỘNG THỂ LỰC HỢP LÝ Ở NGƯỜI TRÊN 60 TUỔI. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, [S. l.], v. 18, n. 3+4, p. 18-25, 2022. DOI: 10.56283/1859-0381/257. Disponível em: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/257. Acesso em: 14 tháng 4. 2024.