LÊ, L. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC CÁC VỤ NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM TẠI NAM ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2010 - 2019. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, [S. l.], v. 18, n. 3+4, p. 44-49, 2022. DOI: 10.56283/1859-0381/251. Disponível em: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/251. Acesso em: 31 tháng 1. 2023.