HOANG , T. N.; TRAN , T. Q. A.; HUYNH, N. P.; DANG, T. T.; NGUYEN, T. T. U.; TRAN, Q. B. TĂNG HUYẾT ÁP VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN VỀ DINH DƯỠNG Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH TẠI 2 XÃ VEN BIỂN, TỈNH NGHỆ AN NĂM 2020. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, [S. l.], v. 18, n. 2E, p. 34-43, 2022. DOI: 10.56283/1859-0381/114. Disponível em: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/114. Acesso em: 29 tháng 5. 2024.