NGUYỄN , T. D.; TRẦN , K. T.; NGUYỄN , T. H.; VŨ, T. H.; NGUYỄN , M. H.; LƯƠNG, Q. C.; PHẠM, T. D. NUTRITIONAL STATUS OF PATIENTS BEFORE STOMACH SURGERY AT THAI BINH PROVINCE GENERAL HOSPITAL 2019. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, [S. l.], v. 18, n. 2E, p. 61-71, 2022. DOI: 10.56283/1859-0381/109. Disponível em: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/109. Acesso em: 28 tháng 1. 2023.