TRẦN , C. Q.; NGHIEM, N. T.; TRẦN , Q. B.; NGUYỄN , T. N.; LÊ , D. T. MALNUTRITION IN PEDIATRIC PATIENTS WITH LOW RESPIRATORY TRACT INFECTIONS AT NATIONAL LUNG HOSPITAL, VIETNAM . Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, [S. l.], v. 18, n. 2E, p. 44-53, 2022. DOI: 10.56283/1859-0381/105. Disponível em: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/105. Acesso em: 10 tháng 12. 2023.