NGUYỄN , T. T. T.; TRẦN , Q. B. SỰ PHÂN BỐ KIỂU GEN CỦA ĐA HÌNH 𝘒𝘊𝘕𝘑11 E23K Ở QUẦN THỂ NGƯỜI VIỆT VÀ MỐI LIÊN QUAN ĐỐI VỚI TĂNG ĐƯỜNG MÁU. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, [S. l.], v. 18, n. 2E, p. 1-8, 2022. DOI: 10.56283/1859-0381/104. Disponível em: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/104. Acesso em: 9 tháng 6. 2023.