NGUYEN, T. T. T.; TRAN, Q. B. DISTRIBUTION OF KCNJ11 RS5219 POLYMORPHISM IN VIETNAMESE POPULATION AND ITS ASSOCIATION WITH HYPERGLYCEMIA. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, [S. l.], v. 18, n. 2E, p. 1-8, 2022. DOI: 10.56283/1859-0381/104. Disponível em: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/104. Acesso em: 4 tháng 10. 2022.