Phạm, Đức M. (2024). CACHEXIA IN LUNG CANCER PATIENTS AT MILITARY HOSPITAL 103 AND SOME ASSOCIATED FACTORS. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 20(3E), 47-56. https://doi.org/10.56283/1859-0381/726