Đinh, T. K. A., Ngô, T. Đặng, Ninh, T. N., & Lê, Đức C. (2024). NUTRITIONAL STATUS AMONG CHILDREN UNDER 5 YEARS OLD IN TWO COMMUNES IN YEN DINH DISTRICT, THANH HOA PROVINCE IN 2022. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 20(3E), 64-71. https://doi.org/10.56283/1859-0381/720