Lê, T. N. T., & Bùi, T. H. L. (2024). TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN TRƯỜNG TỘ, TỈNH VĨNH LONG NĂM 2023. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 20(2), 30-36. https://doi.org/10.56283/1859-0381/695