Vũ, T. T., Lê, T. H. H., Nguyễn, T. T. H., Nguyễn, T. G., Phạm, N. T., Nguyễn, T. T., Lê, T. T., Đinh, V. C., Nguyễn, Ánh N., & Trần, V. D. (2024). ĐÁNH GIÁ MỐI NGUY AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG MỘT SỐ NGUYÊN LIỆU VÀ THỰC PHẨM CHAY TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI NĂM 2022-2023. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 20(2), 1-9. https://doi.org/10.56283/1859-0381/693