Nguyễn, Đức H., & Lê, T. P. (2023). TÌNH TRẠNG RỐI LOẠN LIPID MÁU Ở BỆNH  NHÂN THẬN NHÂN TẠO CHU KỲ TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 19(6), 42-49. https://doi.org/10.56283/1859-0381/674