Nguyễn, T. H., Lê, Đức C., & Nguyễn, T. H. (2024). TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA NGƯỜI BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA SẦM SƠN NĂM 2022. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 20(1), 36-43. https://doi.org/10.56283/1859-0381/654