Hồ, T. T., Ninh, T. B. N., & Nguyễn, T. H. L. (2023). KIẾN THỨC, THỰC HÀNH DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở PHỤ NỮ CÓ THAI ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI NĂM 2022-2023. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 19(6), 10-19. https://doi.org/10.56283/1859-0381/652