Trần, T. M. N., Trần, T. N., Trần, K. V., Nguyễn, T. V. H., Nguyễn, T. L. P., Lê, T. T. D., & Lê, T. L. (2024). TÌNH TRẠNG THIẾU MÁU THIẾU SẮT Ở TRẺ 6-11 THÁNG TUỔI VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI MỘT SỐ XÃ NÔNG THÔN TỈNH THANH HÓA. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 20(1), 61-70. https://doi.org/10.56283/1859-0381/638