Phí, Đức B., Ninh, T. N., Phan, H. D., & Phạm, T. K. C. (2024). TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA NGƯỜI BỆNH NAM XƠ GAN, RỐI LOẠN TÂM THẦN TẠI BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÁI BÌNH NĂM 2022. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 20(2). https://doi.org/10.56283/1859-0381/617