Nguyễn, T. H., Trần, K. T., & Vũ, D. T. (2023). MỘT SỐ CHỈ SỐ NHÂN TRẮC DINH DƯỠNG CỦA SINH VIÊN CHÍNH QUY NĂM THỨ NHẤT NGÀNH Y KHOA VÀ DƯỢC HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH NĂM 2023. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 19(4+5), 54-61. https://doi.org/10.56283/1859-0381/614