Huỳnh , V. D., Phạm, T. H., & Nguyễn, H. C. (2016). TÌNH TRẠNG THỪA CÂN-BÉO PHÌ CỦA TRẺ EM DƯỚI NĂM TUỔI TẠI THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT, TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2016. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 12(4), 72-78. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/613