Phạm, N. O., Đỗ, T. N. D., Trần, T. M. H., & Tạ, T. L. (2016). TÌNH TRẠNG THIẾU IỐT HIỆN NAY: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 12(4), 66-71. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/612