Nguyễn, T. Đan T., Phạm, V. P., & Trần, N. T. (2016). TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ KHẨU PHẦN CỦA SINH VIÊN NĂM NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 12(4), 43-50. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/609