Trần, Q. C., Đỗ, T. N. D., & Vũ, Q. H. (2016). CAN THIỆP PHÒNG CHỐNG SUY DINH DƯỠNG CHO BỆNH NHÂN NẰM VIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: BẰNG CHỨNG Y HỌC, CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 12(4), 25-32. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/607