Yamamoto, S. (2016). NHU CẦU ĐẠM VÀ ACID AMIN: LIỆU CHÚNG TA ĐÃ HIỂU ĐÚNG?. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 12(4), 14-16. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/605