Huỳnh, H. (2016). DINH DƯỠNG, VIÊM VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA UNG THƯ. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 12(4), 10-13. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/604