Đỗ, T. N. D. (2016). CAN THIỆP DINH DƯỠNG CHO PHỤ NỮ MANG THAI: CƠ HỘI DỰ PHÒNG BỆNH MẠN TÍNH KHÔNG LÂY. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 12(4), 4-9. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/599