Nguyễn, P. T., & Nguyễn, H. T. (2023). ASTAXANTHIN TỪ VI TẢO: ỨNG DỤNG VÀ THÁCH THỨC TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 19(4+5), 1-10. https://doi.org/10.56283/1859-0381/557