Đổng, V. T., Nguyễn, T. K. A., & Nguyễn, T. M. N. (2024). DEVELOPMENT OF PROTEIN-RICH FOOD PRODUCTS FROM BROWN RICE, SOYBEAN AND SESAME SEEDS IN VIETNAM. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 20(3E), 32-46. https://doi.org/10.56283/1859-0381/434