Phạm, T. T., Nguyễn, H. C., Nguyễn, T. H. T., Nguyễn, Đỗ V. A., Bùi, V. T., Phạm, M. P., Lương, M. A., Trần, B. T., Trịnh, B. N., & Bùi, T. N. (2022). TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY THAN QUẢNG NINH NĂM 2021 . Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm, 18(3+4), 112-119. https://doi.org/10.56283/1859-0381/392