Phạm, T. T. N., Bùi, T. N., Huỳnh, P. T., Phạm, T. O., & Lê, H. H. (2022). TÌNH TRẠNG THỪA CÂN, BÉO PHÌ VÀ HOẠT ĐỘNG THỂ LỰC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG NHẬP CƯ TẠI MỘT CƠ SỞ SẢN XUẤT Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 18(3+4), 104-111. https://doi.org/10.56283/1859-0381/386