Le, T. H. G., Lê, D. T., Bùi, V. T., Nguyễn, T. H. T., Phạm, M. P., & Bùi, T. N. (2022). ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ CHỈ SỐ NHÂN TRẮC VÀ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA PHỤ NỮ TỪ 40-65 TUỔI TẠI HÀ NỘI NĂM 2016. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 18(3+4), 79-87. https://doi.org/10.56283/1859-0381/378