Nguyễn , V. S., Phạm, T. T. N., Phạm, T. Đoan, & Mai, T. V. A. (2022). HÀM LƯỢNG METANOL TRONG RƯỢU TRẮNG TẠI 3 XÃ VÀ THỊ TRẤN ĐÃ XẢY RA NGỘ ĐỘC DO RƯỢU. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm, 18(3+4), 37-43. https://doi.org/10.56283/1859-0381/289