Huỳnh , N. P., & Nguyễn , V. C. (2022). QUAN NIỆM VỀ HÌNH THỂ CỦA PHỤ NỮ CÓ THAI Ở MỘT SỐ XÃ THUỘC TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2014. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm, 14(1), 58-66. Truy vấn từ https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/267