Trần , H. A., Nguyễn , M. T., & Nguyễn, L. H. (2022). NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN THÍCH HỢP THU KHỐI TẢO SPIRULINA PLATENSIS TRONG HỆ THỐNG KÍN DẠNG ỐNG. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm, 14(1), 52-57. Truy vấn từ https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/266