Đỗ, T. T. H., Nguyễn, M. Đạt, Đỗ, T. T. L., Bùi , T. H. P., & Nguyễn, T. H. L. (2022). NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI QUÁ TRÌNH THỦY PHÂN PROTEIN TỪ LÁ CHÙM NGÂY BẰNG PHƯƠNG PHÁP ENZYME. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm, 14(1), 45-51. Truy vấn từ https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/265