Nguyễn, X. N., & Nguyễn, T. D. (2022). CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG XƯƠNG BẰNG CHẾ ĐỘ ĂN VÀ HOẠT ĐỘNG THỂ LỰC HỢP LÝ Ở NGƯỜI TRÊN 60 TUỔI. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 18(3+4), 18-25. https://doi.org/10.56283/1859-0381/257