Hoang , T. N., Tran , T. Q. A., Huỳnh , N. P., Dang, T. T., Nguyen, T. T. U., & Tran, Q. B. (2022). HYPERTENSION AND ITS NUTRITIONAL ASSOCIATED FACTORS IN ADULTS IN TWO COASTAL COMMUNES, NGHE AN PROVINCE, 2020. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm, 18(2E), 34-43. https://doi.org/10.56283/1859-0381/114