Hoang , T. N., Tran , T. Q. A., HUYNH, N. P., Dang, T. T., Nguyen, T. T. U., & Tran, Q. B. (2022). TĂNG HUYẾT ÁP VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN VỀ DINH DƯỠNG Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH TẠI 2 XÃ VEN BIỂN, TỈNH NGHỆ AN NĂM 2020. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm, 18(2E), 34-43. https://doi.org/10.56283/1859-0381/114